Gaziantep Üniversitesi Tıp Fk Onkoloji Hastanesi

Birimlerimiz

Tıbbi Onkoloji BD

Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Nisan 2000 yılında kurulmuş ve 2 öğretim üyesi ile çalışmaya başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişerek büyüyen bölümümüz, 2000 yılında 10 yataklı bir servis ve 1 poliklinikle hizmete başlamış, yıllar içerisinde büyüyerek halen Gaziantep Onkoloji Hastanesi’nde 35 yataklı servis, 3 poliklinik, 30 kişiye aynı anda hizmet veren ayaktan kemoterapi ünitesi ve Türkiye ve Avrupa’da örnek, en modern donanım ve alt yapı ile çalışan kemoterapi hazırlama ünitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir.  İlk kurulduğu günden bu yana bölgemizdeki tek merkez olma konumunu devam ettiren Bilim Dalımız polikliniklerinde yıllık 12.000 hasta bakılmakta yaklaşık 2500 hasta da yatarak tedavi görmektedir.  Gaziantep Onkoloji Hastanesi açıldıktan sonra Radyasyon Onkolojisi, Pediatrik Onkoloji ve Nükleer Tıp İyot tedavi odaları ile birlikte aynı binada hizmet vermektedir. Hastanemizde ilk yüksek doz kemoterapi ile birlikte otolog periferik kök hücre nakli 2003 yılında multiple myeloma hastasına bölümümüzce yapılmış ve sonrasında 27 değişik hastaya da uygulanmıştır. 2000–2010 yılları arasında 4 yan dal uzmanı yetişmiş, halen de 3 yan dal uzmanlık öğrencisinin eğitimleri devam etmektedir.  Bu gün itibari ile ülkemizde ve dünyada uygulanmakta olan her türlü onkolojik tedaviler (port uygulaması, konvansiyel kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, eş zamanlı tedaviler vb) bölümümüzde uygulanmaktadır. Ayrıca bölümümüzde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı araştırmalar (ilaç araştırmaları, gözlem çalışmaları ve deneysel çalışmalar) yürütülmektedir.  Hastanemiz bünyesinde mevcut Moleküler Onkoloji laboratuarında rutin ileri düzey genetik analizlerin yanı sıra çok sayıda klinik ve deneysel çalışma da yürütülmektedir. Laboratuarımız k-ras mutasyon analizinde uluslar arası validasyon sertifikasına sahip bir merkezdir. Ayrıca pek çok genetik belirteçlerin klinik uygulamaları hakkında araştırmalarımız devam etmektedir.

Doç. Dr. Fatih TEKER

Dr.Öğr. Üyesi Havva YEŞİL ÇINKIR 

Dr.Öğr. Üyesi  Özlem Nuray SEVER

Hematoloji BD

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı poliklinik, klinik, kemik iliği transplantasyon Ünitesi ve Terapötik Aferez Ünitesi olarak hizmet vermektedir.  Hematoloji Polikliniğince her gün mesai saatleri içerisinde günde ortalama 40- 50 hasta muayenesi ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca ayaktan kemoterapi ünitesinde deneyimli hemşireler ile hastalarımızın ayaktan kemoterapileri verilmekte, gereken hastalara ayaktan destek tedavileri yapılmaktadır.  Klinikte yatan hastalarımızın sayısı 40- 50 arasında değişmekte olup bunun büyük çoğunluğunu lösemi-lenfoma hastaları oluşturmaktadır. Kliniğimizde 2009 yılından itibaren Kemik İliği Transplantasyon merkezi açılmış olup Allogeneik ve Otolog Kemik iliği nakilleri yapılmaktadır.  Erişkin Hematoloji Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Doğu, Güneydoğu ve Çukurova bölgesinde ilk erişkin kemik iliği nakil merkezidir. Halen 20 hasta nakil sırası beklemekte olup 1 yıldan bu yana toplam 62 hastaya kemik iliği nakli (22 Allogeneik ve 40 otolog) gerçekleştirilmiştir. Kuzey Irak ve Halep’ten de kemik iliği ve kök hücre nakli için yoğun talep vardır. Bölgemizde son yıllarda sınırların açılması, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra kemik iliği ve kök hücre nakilleri sağlık turizmi açısından talep görmekte ve öne çıkmaktadır. 2010 ilk 6 ay Sağlık Bakanlığına bildirilen verilerine bakıldığında Türkiye’de nakil sayısında 5. merkez olmuştur. Ayrıca Gaziantep Üniversitesi Kemik İliği Transplantasyon Merkezi 2008 itibariyle Avrupa Kemik İliği Merkezleri Federasyonuna (EBMT) başvurarak CIC 402 merkez numarası ile üye olarak tanınmıştır.

Prof.Dr. VAHAP OKAN
Prof.Dr. MUSTAFA PEHLİVAN
Dr.Öğr. Üyesi  Handan HAYDAROĞLU ŞAHİN

 

Radyasyon Onkolojisi ABD

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 2004 yılında kurulmuştur ve 2007 yılı başından beri Kızılhisar Köyü’ndeki Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nin birinci katında hizmet vermektedir. Anabilim Dalı iki adet çift enerjili lineer akseleratör (Electa Precise Synergy Platform) ve CT simulatörle hizmet vermektedir ve elektronik dosya sistemi kullanılmaktadır. Tüm hastalar üç boyutlu konformal radyoterapi (3D CRT) ile tedavi edilmektedir. Ayrıca invivo dozimetri sistemi ve IMPAC hasta kayıt ve verifikasyon sistemi bulunmaktadır. Erişkin Onkoloji yataklı tedavi ünitesinde ihtiyaç duyan hastalar yatırılarak tedavi edilebilmektedir.  Radyasyon onkolojisi uzmanı: Vücudun hangi bölgesine, ne kadar radyoterapi uygulanacağına karar veren, doktordur. Tedavi boyunca hastanın takibi, tümördeki değişikliklere bağlı olarak gerekli tedavi değişimi, hastanın yaşadığı yan etkilerin değerlendirilmesi ve tedavisinden sorumludur. Anabilim Dalımızda şu anda  bir öğretim görevlisi uzman doktor ve 2 radyasyon onkolojisi fizikçisi görevlisi görev yapmaktadır.

 Dr.Öğr. Üyesi Hatice ÇOŞKUN
Radyoterapi Fiziği Birimi
 • Radyasyon odalarının tasarımı ve radyoproteksiyonu
 • Yeni kurulacak ya da kapasitesini artıracak radyasyon yayan bölümlerde gerekli yerleşim planlamalarının yapılmasına destek verir, inşaat sırasında ve sonrasında gerekli kontrolleri ve radyasyon güvenliğini sağlayacak zırhlama hesaplamalarını yapar.
 • Yeni alınacak cihazların teknik performanslarına yönelik özelliklerinin belirlenmesini ve seçimini, kabul testlerini ulusal/uluslararası protokollere uygun olarak yapar.Teslim alınması ile igilenir.
 • Cihazların klinik tedaviye uygun hale getirilmesi
 • Tedavi planlama sistemi için, tüm tedavi cihazlarının verilerinin elde edilmesi ve bu verilerin tedavi planlama bilgisayarlarına yüklenmesi ve bu bilgilerin doğrulanması
 • Tedavi verilerinin simülatör, CT-SIM,tedavi planlaması ve tedavi cihazına uygunluk içinde transferinin ve kontrolde sürekliliğinin sağlanması
 • Tedavi planlama sisteminde uygun olan iyonlaştırıcı radyasyon kaynak ve cihazlarını seçer, tedavi planlamalarını ve doz hesaplamalarını yapar, tedavi uygulanmasında hazır bulunur.
 • Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) gibi kompleks tedavi planlamlarının  da yapılması ,doğrulanması ve uygulanması.
 • Tedavi cihazı ve planlama sistemlerinin yazılımı upgrade ‘lerinde meydana gelebilecek hatalara karşı dikkatli davranarak sistemin kontrol edilmesi
 • Radyasyon veren cihazların mekanik ve dozimetrik kaibrasyonunun yapılması ve bunların periyodik olarak kontrol edilmesi
 • Radyoterapide kullanılan teşhis cihazlarının kalite kontrolünün sağlanması
 • Cihazların kalibrasyonunda kullanılan ölçüm aletlerinin periyodik kalibrasyonlarını yapmak ve uygun şartlarda korunmalrının temin edilmesi
 • Bakım ve onarımdan geçen cihazların kullanıma girmesini sağlamak üzere gerekli ölçümleri yapar.
 • Radyoterapi uygulamalarında, radyasyon onkolojisi uzmanının tedavi önerileri doğrultusunda; Radyasyon güvenliği komitesinde yer alır. Hasta ve yakınları ile çalışanların radyasyon güvenliğini sağlamak üzere birimin radyasyon güvenliği kurallarını hazırlar ve uyumu denetler.
 • Çocuk hasta ve gebelik gibi durumlarda ve radyoaktif implant uygulamalarında özel doz hesaplamalarını yapar.
 • Radyoterapi merkezlerinde radyasyonla çalışan ve çalışmayan kişilerin radyasyon sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmeliklerinde ön görülen şartlarda çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek
 • Tüm çalışanların kişisel dozimetre ölçüm sonuçlarını izler, değerlendirir ve kayıtlarını tutar ya da tutulmasını sağlar.
 • Olası radyasyon kazalarına yönelik acil/tehlike durum planlarını hazırlar, belirli aralıklarla kazalara yönelik tatbikatların düzenlenmesini sağlar, tehlike gelişmesi halinde planda belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.
 • Radyasyon kazası durumunda; radyoaktif materyalle çalışanların ve iyonlaştırıcı ışınların etkisine uğrayanların aldıkları dozları tespit ederek radyasyondan korunma sorumlusunun bilgisi dâhilinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar, kaza raporlarını hazırlar ve yetkili kuruluşlara iletir
 • Radyasyonla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı izler ve uygulanmasında görev alır.
 • Tüm sistemlerin hatasız ve etkin kullanımı için gerekli talimatları ve rutin kalite kontrollerine yönelik protokolleri hazırlar, rutin işlemlerin bu talimat ve protokollere uygunluğunu kontrol eder.
 • Radyoaktif atık yönetiminin ulusal mevzuatta belirtilen şekilde yürütülmesini ve kullanılmış radyoaktif kaynakların güvenli bir şekilde transferini sağlar.
 • Cihazların etkin kullanımlarına yönelik olarak gerekli eğitimleri alır ve /veya ilgili personelin gerekli eğitimleri almasını sağlar.
 • Radyasyon cihaz ve kaynaklarının mekanik ve dozimetrik kalite teminini, kalibrasyon işlemleri, kalite kontrolleri ve rutin bakım işlemlerinin yapılmasını sağlar.
Uzm.Fizik.Müh.ŞULE BAZ ÇİFÇİ
Fizik.Müh. Ayşe Gülbin KAVAK
 •  Birim Teknisyenleri ise,  Sorumluluğu altındaki cihazları günlük tedavi kullanıma hazır hale getirir.
 • Arızaları en kısa sürede sorumlu kişiye  bildirir.bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir
 • Tedavi sarf malzemelerini tedaviden önce hazırlanmasına temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.
 • Radyasyon onkolojisi uzmanının belirlediği tedaviyi, sağlık fizikçisinin belirlediği ölçü ve hesaplara göre uygular.
 • Radyasyon onkolojisi uzmanı ve sağlık fizikçisi tarafından belirlenen fokalize blok dökümünü yapar.
 • Bolus, termoplastik maske ve aparatlarını uygulamaya hazır hale getirir ve uygulamada görev alır.
 • Radyasyon onkolojisi uzmanı ve sağlık fizikçisi ile birlikte simülasyon işlemlerine katılır ve cihazları kullanır.
 • Tedavi alanlarının simülasyon ve port filmlerinin çekimi ile ilgili iş ve işlemlerini yapar.
 • Radyoterapi sırasında hastayı izler, beklenmeyen bir durum veya komplikasyon gelişmesi halinde ilgili tabip ve sağlık fizikçisine haber verir.
 • İmhası gereken radyoaktif atık malzemenin bertaraf edilmesine nezaret eder ve çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirlerin alınmasında görev alır.
 • Radyasyon güvenliği ve kalite-kontrol biriminde görev alır.
 • Tehlike anında radyasyon güvenliği kurulunca hazırlanmış olan acil durum planını uygular.
 • CT çekilen hastaya doktorunun belirlediği şekilde volumlerini girme
 • Hastanın ct gorüntülerini doktorunun bilgisinde cd’ye yükleme
 • Hastaya tedavi referans noktasını belirtmek için tatuaj uygulaması yapma

Tek. Razaman USLU
Tek. Nur USLU
Tek. Hüseyin KORUR
Tek. Meral ÜNAL
Tek.Mustafa ÇİLOĞLU

Tek.Mehmet CİN

Tek.Muhittin TUTAR

Tek. Azat KOÇAK

Pediatrik Onkoloji ve  Hematoloji BD

Prof.Dr.Sinan AKBAYRAM
Dr.Öğr.Üyesi  Esra PEKPAK
Dr.Öğr.Üyesi  Ayşe Ceyda ÖREN

Eczacılık Hizmetleri Birimi

Ecz.Tkn. İBRAHİM DENİZ ÖZTOMSUK
MEHMET ŞERİF GENÇ
 • Merkezi Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi
Kim. Ecz.Tek.Ramzan ÖKSÜZ
Büşra DÜRGECİ
Necibe TİRYAKİ
 • Total Parenteral Beslenme Hazırlama Ünitesi
Ecz.Tkn. MUSTAFA OĞUZ
Birsen KAYICAN

 

Klinik Danışmanlık ve Eğitim Birimi

Birim tarafından periyodik olarak tedavi alan hastalarımıza aşağıdaki eğitimler verilmektedir:
 • Ağzı Bakımı
 • Bulantı ve Kusma
 • Enfeksiyon
 • Saç Dökülmesi
 • Diyare-Konstipasyon
 • Nöropati
 • Sıvı İhtiyacı
 • Ekstravazasyon
 • Cilt/Tırnak Bakımı
 • İdrar Değişikliği
 • Ödem
 • Tad Bozuklukları
 • Port Kateter Bakımı
 • İnfüzör Kullanımı
  Hem. HATİCE AŞIK BAŞOĞLU

   

Hemşirelik Hizmetleri Birimi

 • Hemşirelik hizmetlerinin hastanenin kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda güvenli, yeterli, etkin ve verimli sunumunu sağlamak,
 • Hizmetin sürekliliği için gerekli hemşire sayısını belirlemek,
 • Hemşireler ile ilgili arşiv oluşturmak (Hemşirelerin mezuniyet durumları, hizmet içi eğitim programları),
 • Hemşirelik hizmetleri yönetiminin her kademesinde görev alacak sorumlu, hemşireleri belirlemek görevlendirmek ve göreve uyumunu sağlamak,
 • Hemşirelerin çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlamak, izin, rapor taleplerini değerlendirmek, düzenlemek ve onaylamak,
 • Hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Kurum içi veya dışı seminer, konferans, eğitim gibi etkinliklere katılmak, hemşirelerin katılımını sağlamak.

Onkoloji Hastanesi Başhemşire Yardımcısı: Ayşe KIZILIRMAK

Erişkin Onkoloji Servis Sorumlu Hemşiresi: Dilek TEKİN

Erişkin Onkoloji Servisi Hemşirelerimiz:
Hemş. Nesrin ÇAM
Hemş. Emel TAŞKIN
Hemş. Halil Yiğit SÖNMEZ
Hemş. Esra SANCAR
Hemş. Hatice TAŞKÖPRÜ
Hemş. Sezen Başbüyük BOYDAK
Hemş. Nadir ÇELİK
Hemş. Semra ARAZ
Hemş. Halime SATAN
Hemş. Pınar ALTUNSOY

Pediatrik Hematoloji Servis Sorumlu Hemşiresi: Ayşegül KOCA

Pediatrik Hematoloji Servisi Hemşirelerimiz:
Hemş. Ayşegül KOCA (Aralık 2014 “Ayın Hemşiresi” Ödülü Sahibidir)

Hemş. Sevilay GÜNDÜZ

Hemş. Zeynep GAZİ

Hemş. Güler AYHAN

Hemş. Yakup CİHAN

Hemş. Kadir DEMİREL

Hemş. Kadir FISTIKÇI

Hemş. Fatma ARAZ

Hemş. Özge ÖZKAN

Hemş. Hülya ARSLAN

Hem. Selda SOYAK

Hem. Emre KARAKEÇİLİ

Hem. Dilan ÖZKÜLÜK

Hem.Hatice KÖKMEN

Pediatrik Hematoloji Poliklinik Hemşirelerimiz:
Hemş.Ebru KALKAN

 

Klinik Danışmanlık ve Eğitim Hemşiresi: Hatice AŞIK BAŞOĞLU

Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi: Emine ÖZYÜRÜK

Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Hemşirelerimiz:

Hemş. Ebru KOÇ

Hemş. Gökhan KÖK

Hemş. Yasemin DEMİRDAŞ

Hemş. Şeyma ALTUNPINAR

Hemş. Aynur DURNA

Hemş. Çilem KARA

 

Ayaktan Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi: Hatice AŞIK BAŞOĞLU

Hemş.Özlem UZUNÖZ
Hemş.Hatice İNANÇ

Hemş.Vedia KIZIL (Radyasyon Onk.)

 

Sekreterlik Hizmetleri Birimi

Onkoloji Hastanesi’ne gelen hastaların ilk durağı sekreterlik hizmetleridir. Sekreterlik hizmetleri, hastayla hastane arasında en önemli köprülerden birisidir. Hastanın sevk ve sosyal güvencesine göre hasta kayıtları sekreterlik hizmetlerinde başlar. Hekimlerin istedikleri tahlil ve tetkiklerin hastaya nerede yapılacağı, istirahat ve ilaç raporlarının yazılımı, hastanın yatış ve taburcu işlemleri yine sekreterlik hizmetleri tarafından hastane otomasyonuna kaydedilir. Hastanın sağlık hizmeti bitiminde sosyal güvenlik kurumu ve diğer kurumlara faturalandırma aşamasına ilk hazırlıklarda yine sekreterlik hizmetlerinde yapılar fatura birimine yönlendirilir. Hastalara daha kaliteli daha güzler yüzlü hizmet verebilmek için sekreterlik birimindeki personellerimize düzenli olarak iletişim ve halkla ilişkiler eğitimi verilmektedir.

Münevver METE – Sekreterya Sorumlusu

Serpil KARAKUŞ- Tıbbı Onkoloji Poliklinik

Cuma AKDAĞ – Tıbbi Onkoloji Günübirlik Epikriz ve Fatura

Leyla KARAKAŞ – Tıbbı Onkoloji Kemoterapi

Arif ŞİMŞEK – Tıbbı Onkoloji Klinik

Gülsen DEMİRCİ – Fatura Kontrol

Gökçenur NARİÇİ – Rapor Sekreteri

Filiz YILMAZ -Radyasyon Onkolojisi Sekreter

Mahide İŞBİLİR – Pediatrik Hematoloji Poliklinik

Fadile Eda ŞAHİN – Pediatrik Hematoloji Klinik

Mehmet YILMAZ – Yetişkin Hematoloji Kemik İliği Transplantasyon Birimi

Şenay SEÇMENOĞLU – Palyatif Bakım Ünitesi Sekreter

 

Temizlik Hizmetleri Birimi

Onkoloji Hastanesi bahçe temizliği ve bakımı, asansörler, lavabo, zemin yıkama ve zemin cilası, yatan hastaların kullandığı tekstil malzemelerinin temizliği için merkez hastanemize nakil işlemleri ve hasta servisleri dışındaki tüm alanların temizlik ve hijyen işlemleri yapılmaktadır.  Bunun yanı sıra temizlik birimindeki personelimiz düzenli olarak temizlik, hijyen ve enfeksiyon konularında eğitime tabi tutulmaktadır.

Genel Alanlar
Vedat ASLAN
Davut ERTÜRK
Murat VURAN
Salman ULGUNOĞLU
Mehmet Ali ÖZTETİK
Yusuf ŞAHİN
Adem DİZMAN
Ömer KARALAR

Erişkin Onkoloji Servisi
Burhan ZORKUŞÇU (Mart 2015 “Ayın Personeli” Ödülü Sahibidir)
Cengiz ÇINAR
Hasan KARATAŞ
Ömer DEMİR
Ahmet GENÇ
Hüseyin ŞİMŞEK
Duran DEVECİ
Abdurrahman YAŞAR

Muhammed Fatih ÖZDEMİR

Pediatrik Hematoloji Servisi
İlyas YALVAÇ

Niyazi DOĞAN

Burak GÖĞEBAKAN

Özgür OĞUL

Hakan BAY

Adem GÜNDÜZ

Ayaktan Kemoterapi Ünitesi

Radyasyon Onkolojisi Servisi

 

Teknik Hizmetler Birimi

Birimin görev yetki ve sorumlulukları:

 • Hastane geneline hitap eden klimaların çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
 • Klimaların kışın sıcaklıkları yazın ise soğukluk dereceleri kontrol edilir.
 • Klimaların filtre kirlilik durumu kontrol edilir.
 • Isı merkezinde kalorifer kazanı, boyler, sirkülasyon pompaları çalışıp çalışmadığı, kalorifer Suyunun sıcaklığı kontrol edilir.
 • Gece oluşan arızalara müdahale edilir
 • Klimaların vantilatör ve aspiratörleri kontrol edilir.
 • Vanaların konumları kontrol edilir.
 • Dış hava sıcaklığına bağlı olarak gerekli ısı ayarlamaları yapılır.
 • Su deposu kontrol edilerek hidroforların çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
 • Su deposunda su yumuşatma sistemi kontrol edilip, periyodik bakım yapılır.
 • Hastanenin pis su hattındaki arıtma sistemi kontrol edilir.
 • Her sabah vardiya teslim alındığında sistem düzenli bir şekilde kontrol edilir.
 • Su deposu devamlı dolu olması sağlanır.
 • Doğal gaz hattında gerekli kontroller yapılır.
 • Yaz sezonunda kalorifer tesisatının suyu temizlenerek, kazan alev boruları periyodik brölür günlük meme, çakmakların temizliği ve bakımı yapılır.
 • Sabah vardiya teslim alındığında mekanik, klima, elektrik vb. arıza olup olmadığı bilgisi alınır.
 • Mesai bitiminde gece nöbetçisine gerekli bilgiler iletilerek nöbet teslim edilir.
 • Gece oluşan arızalar nöbetçi tarafından yapılır, yapamadığı arızalar acil değilse gündüz arıza giderilir. Gece veya hafta sonu acil arıza olunduğunda hastaneye birim sorumlusu ve teknisyenler gelerek gerekli müdahale edilmektedir.
 • Gün içerisinde mekanik, sıhhi, kalorifer pis su tesisatı, elektrik, otomasyon, ahşap, oksijen vakum, klima, boya asansör, kaynak işlerin tamirat ve onarımı acil durumuna göre yapılır.
 • Yazın bahçe sulama hidrofor pompası ve fıskiyeler kontrol edilir.
 • Asansördeki oluşan basit arızalar yapılır, bakım ve onarımı yetkili servis tarafından yapılır.
 • Asansörün bakım firmasının yapmış olduğu tüm müdahalelere refakat etmek.
 • Asansörde mahsur kalanları kurtarma talimatlarına uygun olarak kurtarılmasını sağlamak asansörü tekrar devreye almak.
 • Asansör yetkili firma tarafından aylık bakımı yapılır.
 • Yaz mevsiminde klima soğutma grubu, kondens, sirkülasyon pompaları aspiratörler, vantilatörler kontrol yapılıp oluşan bakım ve arızalar giderilir.
 • Soğutma gurubuna ait tüm ekipmanların yıllık bakımları yapılır.
 • Klima sistemine ait vana, pislik tutucular ve ekipmanları kontrol yapmak ve sistemin sürekli faal durumda olmasını sağlamak.
 • Klima santrallerin, tavan ve yer fancoillerin hava emiş ve kemik iliğinin torba, hepa ve laminer flow filtrelerini takibi, değişimin yapılması
 • Hastane bünyesinde bulunan tüm split klimalar, morg ve buzdolapların bakım ve arızalarını gidermek.
 • Yangın otomasyon panosunda algılama ve ihbar bildirilen algıların arızalarına bakılır.
 • Yangın sistemine gelen alarmlarda olay yeri kontrol edilir.
 • Hastane bina girişlerindeki ve içerisindeki otomatik fotoselli kapıların bakım ve arızaları yapılır.
 • Bina girişlerindeki hava perdelerin bakım ve filtrelerin bakımı yapılır.
 • Oksijen tankının kontrolü, oksijen gazın basınç ayarların yapılması
 • Katlardaki oksijen, hava, vakum panoların kontrolün yapılması
 • Basınçlı medikal havanın yağ değişimi, filtrelerin temizlenmesi yapılır.
 • Vakum pompaların kontrolünün, yağ ve filtrelerin değişimi yapılması
 • Servislerde kullanılan oksijen flow metresi, vakum grubu, kuru hava grubu arızaların giderilmesi
 • Hastaneye ait trafoların bakımı ve kontrolü yapılır
 • Sistemlerde kullanılan akülerin aylık bakım ve kontrolü yapılır
 • Jeneratörlerin ve senkronizasyon panolarının kontrolü yapılır
 • Jeneratörleri haftalık testte çalıştırmak
 • Elektrik sarfiyatını sayacından okuyarak takip altına almak.
 • Trafolarda olabilecek yağ seviye, yağ kaçağı renk değişikliği kontrol edilir.
 • Güç  (ups) kaynağı kontrol edilip gerekli bakım ve onarımı yetkili firmaya bildirilir.
 • Katlarda elektrik dağıtım panoları kontrol yapılır
 • Hastane genelindeki armatürler üzerinde bulunan ampul, starter, balast, soketlerin arızalı olanların değişimi
 • Hastane tadilatlardan dolayı yeni elektrik tesisatlarını çekmek, çevre aydınlatma sistemi priz tesisatlarının kontrolü ve arızasının bakımın yapılması
 • Elektrik motorların arızasını gidermek
 • Hastane geneli merkezi uydu TV sisteminin arızaların tamirini yapmak
 • Haricen kurulacak olan TV sistemlerinin tesisatını çekip devreye almak
 • Ayrıca idarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek.

Müslüm DAĞDEVİREN – Makine Teknikeri Birim Sorumlusu
Mehmet ASLAN –  Endüstriyel Elektronik Teknikeri
Ersoy ŞENEL – Elektrik Teknisyeni
Ömer USLU – Sıhhi Tesisat Teknisyeni
H.Hüseyin USLU – Sıhhi Tesisat Teknisyeni
Şeref OSANMAZ – Marangoz Teknisyeni
Eyüp ERBİLGİN – Otomasyon Teknisyeni
Mustafa KILIÇ – Boyacı Teknisyeni
Vedat ÖZDEMİR – Kaloriferci Teknisyeni
Mustafa YAĞIŞAK – Brölür Teknisyeni

 

GÜOH İlköğretim Okulu

Öğretmen Nesibe GEREK
Öğretmen Ali SAMAN